Algemene voorwaarden

De kleine lettertjes. Wij houden het graag eenvoudig.

Algemene Voorwaarden LaatJoomlaUpdaten.nl, een initiatief van Reddie, gevestigd aan Verenlandweg 12, 7461 AP, te Rijssen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 24370198.

Definities

 • Dienst

  Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Reddie  al dan niet via de website LaatJoomlaUpdaten.nl voor of ten behoeve van Opdrachtgever (heeft) verricht.

 • Offerte

  Een schriftelijk (of electronisch) gecommuniceerde prijsopgave van Opdrachtnemer voor een gevraagde Dienst door Opdrachtgever.

 • Onderhoudsabonnement

  Een Overeenkomst waarbij periodiek afgesproken werkzaamheden tbv Opdrachtgever worden uitgevoerd tegen een maandelijks Tarief.

 • Opdracht

  Een Overeenkomst waarbij de Opdrachtnemer een opdracht aanneemt van een Opdrachtgever. De Opdracht moet betrekking hebben op het verrichten van werkzaamheden voor Opdrachtgever.

 • Opdrachtgever

  Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en het Product heeft afgenomen en/of Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Dienst.

 • Opdrachtnemer

  Degene (Reddie) die de Opdracht tbv Opdrachtgever uitvoert.

 • Overeenkomst

  Elke overeenkomst gesloten tussen Reddie en  Opdrachtgever.

 • Product

  Alle zaken die onderwerp zijn van de Overeenkomst gesloten tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer (Reddie).

 • Tarief

  De financiële vergoeding die voor uitvoering van de Opdracht met Opdrachtgever is overeengekomen.

1. Werkingssfeer

1.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere Offerte en Overeenkomst gesloten tussen Reddie en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 De werkzaamheden worden niet uitgevoerd op basis van een arbeidsovereenkomst, maar op basis van een Overeenkomst van Opdracht in de zin van BW 7:400 en verder.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Reddie, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

2. Offertes

2.1 Offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

2.2 Offertes zijn 14 dagen geldig. Offertes vervallen wanneer deze termijn is verlopen.

3. Tot stand komen Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke (kan ook electronisch) aanvaarding van de Offerte van Reddie door de Opdrachtgever.

3.2 In geval van spoed komt de Overeenkomst tot stand door mondelinge aanvaarding door de Opdrachtgever en zodra Reddie met de afgesproken werkzaamheden is aangevangen.

4. Onderhoudsabonnementen

4.1 Een Onderhoudsabonnement betreft het periodiek uitvoeren van afgesproken werkzaamheden door Reddie

4.2 Indien ten tijde van het verrichten van onderhoud aanvullende werkzaamheden benodigd zijn t.b.v het juist blijven functioneren van de website van Opdrachtgever, zal Reddie Opdrachtgever hiervan tijdig inlichten. Aanvullende werkzaamheden zullen uitsluitend na schriftelijke (ook elektronische) aanvaarding door Opdrachtgever worden uitgevoerd.

4.3 Aanvullende werkzaamheden vallen buiten het Onderhoudsabonnement en zullen op basis van het vaste uurtarief worden doorberekend.

4.4 Reddie maakt altijd een backup voordat de onderhoudswerkzaamheden worden gestart. Indien nodig of door Opdrachtgever gewenst, kan deze backup worden teruggeplaatst.

5. Eenmalig onderhoud

5.1 Eenmalig onderhoud betreft het op verzoek van Opdrachtgever bijwerken van de website van Opdrachtgever naar de laatste versie van Joomla. Tevens zullen geinstalleerde extensies en/of template worden bijgewerkt.

5.2 Reddie zal vooraf een backup maken van de website van Opdrachtgever.

5.3 Onderhoudswerkzaamheden kunnen indien Opdrachtgever dit verzoekt of Reddie dit aanbeveelt en Opdrachtgever hiermee instemt, eerst uitgevoerd worden in een testomgeving.

5.4 Indien na het onderhoud bepaalde functionaliteiten niet meer naar wens functioneren, treden Reddie en Opdrachtgever in overleg omtrent de oplossing. In uiterst geval kan de backup worden teruggeplaatst.

5.5 Evt. licentiekosten van benodigde template en extensies komen direct voor rekening van Opdrachtgever.

5.6 Evt. benodigde hosting aanpassingen komen direct voor rekening van Opdrachtgever.

6. Verhuisservice

6.1 De verhuisservice betreft het op verzoek van Opdrachtgever verplaatsen  van de website van Opdrachtgever van de huidige naar een nieuwe server.

6.2 Reddie zal een backup maken van de website van Opdrachtgever.

6.3 Indien de hosting specificaties van de nieuwe server afwijkend zijn en hierdoor extra werkzaamheden benodigd zijn, zal Reddie Opdrachtgever hiervan in kennis stellen.

6.4 Indien na de verhuizing de website niet meer werkt zoals daarvoor, treden Reddie en Opdrachtgever in overleg omtrent de oplossing. In uiterst geval kan de verhuizing worden teruggedraaid.

6.5 Evt. benodigde hosting aanpassingen komen direct voor rekening van Opdrachtgever.

7. Levering

7.1 Levering gebeurt na afronding van de afgesproken werkzaamheden. Reddie koppelt de uitgevoerde werkzaamheden aan Opdrachtgever terug.

7.2 In geval van Onderhoudsabonnementen wordt periodiek teruggekoppeld. 

8. Tarieven

8.1 De prijzen en tarieven zoals vermeld op de website LaatJoomlaUpdaten.nl en in offertes zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

8.2  Prijzen voor onderhoudsabonnementen zijn maandelijkse terugkerende tarieven.

8.3 Starttarieven zijn tarieven die voor aanvang van de werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht en dienen voor aanvang van de werkzaamheden te zijn voldaan. Het starttarief wordt op de eindafrekening in mindering gebracht op het totaal op basis van de bestede uren welke door Reddie zijn besteed.

8.4 Het uurtarief is het huidig geldende uurtarief van Reddie welke in rekening wordt gebracht voor werkzaamheden die buiten het onderhoudsabonnement vallen of voor werkzaamheden die bij eenmalig onderhoud of de verhuisservice worden verricht.

8.5 Strippenkaart tarieven zijn tarieven voor een vooraf overeengekomen aantal strippen te besteden aan diverse content gerelateerde werkzaamheden. Het strippenkaart tarief wordt in rekening aangebracht bij afname of verlenging van een strippenkaart.

8.6 Alle vermelde tarieven zijn geldend voor het huidige jaar. Jaarlijks op 1 januari kunnen de tarieven marktconform wordenaangepast / bepaald.

9. Facturering en betaling

9.1 Starttarieven worden bij aanvaarding van de Opdracht door Opdrachtgever in rekening gebracht. Deze dienen te worden voldaan alvorens Reddie met de werkzaamheden aanvangt.

9.2 Onderhoudsabonnementen worden 1x per kwartaal in rekening gebracht. Hiervoor geldt een betaaltermijn van 14 dagen. 

9.3 Strippenkaarten worden bij aanschaf en verlenigng in rekening gebracht. Hiervoor geldt een betaaltermijn van 14 dagen.

9.4 Overige werkzaamheden worden na afronding van de Opdracht gefactureerd. Hiervoor geldt een betaaltermijn van 14 dagen.

10. Overmacht en Aansprakelijkheid

10.1 Reddie aanvaardt geen aansprakelijkheid wanneer Reddie als gevolg van Overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

10.2 De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Reddie is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Reddie.

10.3 Reddie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.

10.4 Reddie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Reddie is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Reddie kenbaar behoorde te zijn.

10.5 Reddie is niet aansprakelijk voor enige schade aan de website als gevolg van het niet of niet goed functioneren van enige dienst verricht door derden, waaronder (maar niet beperkt tot) webontwikkelaars, hosting bedrijven, domein-registranten of anderen waarop Reddie geen invloed kan uitoefenen.

10.7 Reddie is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat een Website is gehackt of op andere wijze de beveiliging is doorbroken.

10.8 Onverminderd de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor Reddie, is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot de factuurwaarde of, bij een Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd, het te factureren tarief over de duur van de eerste drie maanden. 

10.9 De aansprakelijkheid van Reddie bij een toerekenbare tekortkoming ontstaat slechts wanneer Reddie eerst onverwijld schriftelijk in gebreke is gesteld en hierin een redelijke termijn wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen, maar hieraan geen gehoor heeft gegeven.

10.10 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Reddie is 1 (één) jaar na uitvoering van de overeenkomst of na het betreffende periodieke onderhoud.


Reddie heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 
Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
Reddie zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen dertig dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.


Versie: 1 juni 2020
LaatJoomlaUpdaten.nl

Een website zonder zorgen

LaatJoomlaUpdaten.nl is een initiatief van Reddie
 • Joomla! en Extensies updaten

 • Joomla! onderhoudsabonnement

 • Joomla! website verhuizen

 • Gehackte Joomla! website herstellen

 • Joomla! Contentbeheer

 • Joomla! migraties
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • 06-24224689
 • KvK: 24370198